Tài liệu hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Ngày 8/8/2016, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ra Quyết định số 4288/QĐ-BYT ban hành tài liệu Hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) dành cho các nhà máy sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Health Supplement)

       BỘ Y TẾ                                                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4288/QĐ-BYT                                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                                                               ---------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2016
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH SẢN XUẤT TỐT (GMP) THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE (HEALTH SUPPLEMENTS)
 
 
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm năm 2010 và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006 và Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu Hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Health Supplements).
 
Điều 2. Giao Cục An toàn thực phẩm làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị có liên quan để phổ biến Tài liệu này trong phạm vi toàn quốc.
 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 
Điều 4. Các ông/bà Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
 
Nơi nhận:
 
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Các Viện: KN ATVSTP QG, DD, Pasteur Nha Trang, YTCC TP. HCM, VSDT Tây Nguyên;
- Lưu: VT, VPB1, ATTP. KT. BỘ TRƯỞNG
 
 
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long
Đã ký
 
Tải về Quyết định 4288 tại đây
 
 

Bình luận


  • Hotline : 0906094868

Cpharma.vn © Copyright 2013

phone 0906 094 868