Quyết định số 1570/2000/QĐ-BYT ngày 22/05/2000 về việc triển khai áp dụng nguyên tắc "Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc" - Good Laboratory Practices (GLP)

Ngày 22/05/2000 Bộ Y Tế đã ban hành quyết định số 1570/2000/QĐ-BYT ngày 22/05/2000 về việc triển khai áp dụng nguyên tắc "Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc" - Good Laboratory Practices (GLP)

BỘ Y TẾ

Số: 1570/2000/QĐ-BYT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2000

 
 
QUYẾT ĐỊNH
 
VỀ VIỆC TRIỂN KHAI ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC “THỰC HÀNH TỐT PHÒNG KIỂM NGHIỆM THUỐC”
 
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
 
- Căn cứ Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân ban hành ngày 11/7/1989 và Điều lệ thuốc phòng bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Nghị định số 23/HĐBT ngày 24/01/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ);
 
- Căn cứ  Pháp lệnh chất lượng hàng hóa  số 18/1999/PL-UBTVQH10 ngày 24/12/1999 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
 
- Căn cứ Pháp lệnh đo lường số 16/1999/PL-UBTVQH10 ngày 06/10/1999 của ủy ban thường vụ Quốc hội;
 
- Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm  vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế;
 
- Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 08/12/1995 của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng hàng  hoá;
 
- Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam.
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc” ban hành kèm theo Quyết định này ở tất cả các đơn vị kiểm nghiệm thuốc.
 
Điều 2:  Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.
 
Điều 3:  Ông Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và theo dõi việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc”.
 
Điều 4:  Các Ông, Bà Chánh văn phòng, Chánh thanh tra Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam, Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 
THỨ TRƯỞNG BỘ Y TÊ

(đã ký)

Lê Văn Truyền

Xem toàn văn Quyết định tại đây
 

Bình luận


  • Hotline : 0906094868

Cpharma.vn © Copyright 2013

phone 0906 094 868