Đoàn học viên đến từ Lào

Đoàn học viên đến từ Lào

Ban lãnh đạo Bidiphar

Ban lãnh đạo Bidiphar

Học viên Việt nam cũng hết sức chăm chú làm bài kiểm tra

Học viên Việt nam cũng hết sức chăm chú làm bài kiểm tra

Các học viên từ Lào chăm chú làm bài kiểm tra.

Các học viên từ Lào chăm chú làm bài kiểm tra.

Cả lớp tán thưởng phần trình bầy của học viên

Cả lớp tán thưởng phần trình bầy của học viên

Học viên từ nước bạn Lào

Học viên từ nước bạn Lào

Lãnh đạo công ty tham dự rất nhiệt tình

Lãnh đạo công ty tham dự rất nhiệt tình

Hội trường Bidiphar với trên 200 học viên

Hội trường Bidiphar với trên 200 học viên


  • Hotline : 0906094868

Cpharma.vn © Copyright 2013

phone 0906 094 868