Phiếu theo dõi xuất nhập thuốc

Ban hành kèm theo Quyết định 02/QĐHN-BYT, ngày 04/10/2013 của Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”

Mẫu số 1-GSP/MB               

                                     

Tên đơn vị

Phiếu theo dõi xuất - nhập thuốc

Phiếu số: .........

Kho: .................

Năm ..........

 

 

 

Tên thuốc (nồng độ, hàm lượng).......................Đơn vị tính................

Nơi sản xuất.....................................Qui cách đóng gói.......................

 

Ngày tháng

Diễn giải

(Nơi mua - bán)

Số lượng

Số lượng tồn của từng lô sản xuất

Ký tên

Nhập

Xuất

Tồn

Số lô

Hạn dùng

Số lô

Hạn dùng

Số lô

Hạn dùng

Số lô

Hạn dùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập

Kiểm soát

Quản lý

 

 

 

 

 

 

 

  

Bình luận


  • Hotline : 0906094868

Cpharma.vn © Copyright 2013

phone 0906 094 868