Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Phụ lục 01 Thông tư 06 Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

PHIẾU CÔNG B SN PHM M PHM

TEMPLATE FOR NOTIFICATION  OF COSMETIC PRODUCT

 

Đánh dấu vào ô thích hợp  (Tick where applicable)

 

THÔNG TIN SẢN PHẨM

 PARTICULARS OF PRODUCT

 

1.       Tên nhãn hàng và tên sản phẩm (Name of brand & product) :

1.1   Nhãn hàng (Brand)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2     Tên sản phẩm (Product Name)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Xem toàn bộ Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm tại đây

 

 

 

Bình luận


  • Hỗ trợ 1: 
  • Hỗ trợ 2:  skype
  • Hotline : 0906 094 868

Cpharma.vn © Copyright 2013