Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Tính đến tháng 4/2016 Nghị định quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm đã ra bản thứ 7, với nhiều tư vấn góp ý của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm trong và ngoài nước. CPharma xin trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo lần thứ 7 Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm

 

 

       CHÍNH PHỦ                                                                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:           /2016/NĐ-CP                                                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2016
 

NGHỊ ĐỊNH
Quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Hiệp định hòa hợp trong quản lý mỹ phẩm đã được các nước thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á ký ngày 02 tháng 9 năm 2003 (gọi tắt là Hiệp định mỹ phẩm ASEAN);

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm.
 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng


1. Nghị định này quy định chi tiếtvề điều kiện sản xuất đối với các cơ sở sản xuất mỹ phẩm.


2. Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các cơ sởliên quan đến hoạt động sản xuấtmỹ phẩm tại Việt Nam và các cơ sở sản xuất mỹ phẩm nước ngoài có mỹ phẩm được nhập khẩu và lưu hành tại thị trường Việt Nam.
 

Điều 2. Giải thích từ ngữ
 

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đâyđược hiểu như sau:


1. Sản phẩm mỹ phẩm là một chất hay chế phẩm được sử dụng để tiếp xúc với những bộ phận bên ngoài cơ thể con người (da, hệ thống lông tóc, móng tay, móng chân, môi và bên ngoài cơ quan sinh dục) hoặc răng và niêm mạc miệng với mục đích chính là để làm sạch, làm thơm, thay đổi diện mạo, hình thức, điều chỉnh mùi cơ thể, giữ cơ thể trong điều kiện tốt.


2. Cơ sở sản xuất mỹ phẩm là các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia bất kỳ công đoạn nào của quá trình tạo ra một sản phẩm mỹ phẩm

Chương II
ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MỸ PHẨM

Điều3. Điều kiện sản xuất mỹ phẩm


1. Cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải đáp ứng điều kiện về nhân sự,nhà xưởng, trang thiết bị, hệ thống hồ sơphù hợp với dạng sản phẩm mỹ phẩm dự kiến sản xuất theo quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.


2. Khuyến khích các cơ sở sản xuất triển khai áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” theo quy định tại Bản đính kèm số VI Hiệp định mỹ phẩm ASEAN (CGMP-ASEAN).


3. Bộ Y tế có trách nhiệm cập nhật, công khai những thay đổi của các nguyên tắc, tiêu chuẩn CGMP-ASEAN trên Trang thông tin điện tử của Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược).
 

Xem toàn văn dự thảo Nghị định quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm tại đây

Bình luận


  • Hotline : 0906094868

Cpharma.vn © Copyright 2013

phone 0906 094 868