Quyết định 2701/2004/QĐ-BYT về việc triển khai áp dụng nguyên tắc "Thực hành tốt bảo quản thuốc" GSP

Ngày 29/06/2001 Bộ Y Tế đã ban hành Quyết định số 2701/2013QĐ-BYT về việc triển khai áp dụng nguyên tắc "Thực hành tốt bảo quản thuốc".

BỘ Y TẾ
-------

Số: 2701/2003/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2001


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

 

- Căn cứ Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày 11/7/1989 và Điều lệ thuốc phòng bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Nghị định số 23/HĐBT ngày 24/01/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ); 

- Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hóa ngày 24/12/1999; 

- Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế; 

- Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 08/12/1995 của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá; 

- Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam, 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1: Triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc” ban hành kèm theo Quyết định này ở tất cả các đơn vị sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, buôn bán, tồn trữ thuốc, kinh doanh dịch vụ kho bảo quản thuốc, khoa dược bệnh viện, viện nghiên cứu và trung tâm y tế. 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, ban hành. 

Điều 3: Ông Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và theo dõi việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”. 

Điều 4: Các Ông, Bà: Chánh văn phòng, Chánh thanh tra Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

THỨ TRƯỞNG BỘ Y TÊ

(đã ký)

Lê Văn Truyền

 

 Xem toàn văn hướng dẫn tại đây

 

Bình luận


  • Hotline : 0906094868

Cpharma.vn © Copyright 2013

phone 0906 094 868