Bản đăng ký TÁI kiểm tra "Thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm"

Bản đăng ký TÁI kiểm tra "Thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm"

 Mẫu 2 - Bản đăng ký tái kiểm tra

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TÊN CƠ SỞ
Số: ….…/…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........., ngày...... tháng...... năm 20........

 

BẢN ĐĂNG KÝ TÁI KIỂM TRA

“THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT BAO BÌ DƯỢC PHẨM”

Kính gửi: Cục Quản lý dược - Bộ Y tế

 

Tên cơ sở:

Địa chỉ công ty/nhà máy sản xuất:

Điện thoại/Fax/E-Mail:


Cơ sở chúng tôi đã được Bộ Y tế (Cục Quản lý dược) cấp Giấy chứng nhận GMP bao bì dược phẩm theo Quyết định số ..........., ngày ..../...../....., tại ........... đối với những dây chuyền sản xuất các dạng bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc. Sau khi tiến hành tự thanh tra và đánh giá đạt yêu cầu, chúng tôi xin đăng ký với Bộ Y tế (Cục Quản lý dược) tái kiểm tra GMP bao bì dược phẩm đối với dây chuyền sản xuất các dạng bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc nêu trên.

Chúng tôi xin gửi kèm bản đăng ký này các tài liệu sau đây:

a) Báo cáo khắc phục các tồn tại trong kiểm tra lần trước;

b) Báo cáo tóm tắt hoạt động của cơ sở trong 03 năm qua;

c) Báo cáo những thay đổi của cơ sở trong 03 năm qua.

d) Kết quả tự thanh tra.

 

 

Phụ trách cơ sở

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Bình luận


  • Hotline : 0906094868

Cpharma.vn © Copyright 2013

phone 0906 094 868